Tilskuddsordninger

Sørnorsk jazzsenter (SNJS) setter hvert år av midler til ulike formål. Se Retningslinjer for tilskudd fra Sørnorsk jazzsenter nederst på denne siden.
I tillegg har Norsk jazzforum (Njf) en rekke tilskuddsordninger hvorav noen berører de samme formål som Sørnorsk jazzsenter støtter. Men det er ikke noe i veien for at man kan motta støtte både fra Njf og Snjs. Det finnes også flere andre tilskuddsordninger som musikere, ensembler, arrangører m.fl. kan søke på. Nedenfor følger en oversikt over ulike tilskuddsordninger med søknadsfrister, samt Sørnorsk jazzsenters regler for tildeling av Produksjons- og aktivitetsstøtte / Ad hoc-støtte.

NORSK JAZZFORUMS TILSKUDDSORDNINGER:
Medlemmer av Norsk jazzforum (musikere, storband og konsertarrangører) kan søke om toppfinansiering til ulike prosjekter gjennom ad hoc-tilskuddsordningen. Jazzforum forvalter også Frifond-midler til prosjekter som involverer og/eller er rettet mot aldergruppen 13-26 år.

Søk om ad hoc støtte og Frifond her: Søknadsportal

I tillegg tildeler Norsk jazzforum musiker- og bandstipend til våre ordinære/profesjonelle musikermedlemmer som utlyses hver høst med søknadsfrist i begynnelsen av oktober.

Musiker- og bandstipend har normalt søknadsfrist i begynnelsen av oktober hvert år, og et eget søknadsskjema må fylles ut. Dette skjemaet offentliggjøres i forbindelse med utlysningen.
Mer informasjon om Norsk jazzforums tilskuddsordninger finner du her.

Søknadskalender
Nedenfor har vi samlet oversikt over søknadsfrister for ulike tilskuddsordninger.
Er det noen som mangler i oversikten, så tips oss gjerne.

Fond for lyd og bilde Markedsføring av fonogrammer løpende søknadsbehandling
Fond for lyd og bilde Prosjekttilskudd 04.02 og 02.09.2020 innen kl. 13.00
Fond for utøvende kunstnere · Reise- og etterutdanningsstipend
· Innspilling – fonogram
· Prosjektstøtte
Frister for disse tre støtteordningene 1. halvår 2020:
Frist 1 – Onsdag 8. januar kl. 13.00
Frist 2 – Onsdag 11. mars kl. 13.00
Frist 3 – Onsdag 6. mai kl. 13.00Frister for 2. halvår 2020 er ikke bestemt ennå.
Fond for utøvende kunstnere · Reisestøtte
· Orkester-og korpsstipend
· Stønad
Se FFUKs nettside
Komp Opplæring innen rytmisk musikk 15. desember
Music Norway Flere støtteordninger Link: https://no.musicnorway.no/stotteordninger/
Musikkutstyrsordingen Fremførings- og øvingsutstyr 1.03. og 02.09.2020 innen kl. 13.00
Norsk jazzforum Ad hoc-tilskudd, toppfinansiering løpende saksbehandling
Norsk kulturråd Arrangørstøtteordningen 03.03., 02.06., 02.09. og 02.12.2020 innen kl. 13.00
Norsk kulturråd Musikere og musikkensembler 03.03., 02.06., 02.09. og 02.12.2020 innen kl. 13.00
Norsk kulturråd Bestillingsverk musikk 02.06. og 02.12.2020 innen kl. 13.00
Norsk kulturråd Fonograminnspillinger 02.06. og 02.12.2020 innen kl. 13.00
Norsk kulturråd Andre musikktiltak, prosjekter 02.06. og 02.12.2020 innen kl. 13.00
Norsk kulturråd Musikkfestivaler 02.06.2020 innen kl. 13.00
Norsk kulturråd Innkjøpsordningen for musikk løpende søknadsbehandling
Norsk Musikkfond Komponistenes vederlagsfond 02.02. og 02.09. innen kl. 13.00
Statens kunstnerstipend arbeidsstipend, garantiinntekt 16.10.2020 innen kl. 13.00

 

 • Søknad om arrangørstøtte inkludert konsertstøtte for jazzklubber rettes til Kulturrådet.
  Link til søknadsskjema og retningslinjer: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-musikk
 • Søknader om tilskudd til musikkfestivaler, herunder jazzfestivaler, rettes til Kulturrådet.
  Link til søknadskjema og retningslinjer: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikkfestivaler
  Festivalene i Sørnorsk jazzsenter-regionen kan likevel søke jazzsenteret på spesielle prosjekter som går inn under ad hoc støtte / produksjons- og aktivitetsstøtte eller ped.utviklingsarbeid. Se nedenfor.
 • Søknad om tilskudd til musikere og musikkensembler rettes til Kulturrådet.
  Link til søknadskjema og retningslinjer: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikere-og-ensembler 
  Jazzklubber, musikere og ensembler som er medlemmer i Norsk jazzforum og har adresse i Sørnorsk jazzsenter-regionen, kan likevel også søke aktivitetsstøtte fra Sørnorsk jazzsenters produksons- og aktivitetsstøtteordning såfremt aktivitetene ligger innenfor reglene og kriteriene for vår støtteordning. Se retningslinjer, regler og kriterier for Sørnorsk jazzsenters produksjons- og aktivitetsstøtteordning nedenfor.

Retningslinjer for tilskudd fra Sørnorsk jazzsenter:

 • Søknadsfrist: Minimum en måned før tiltaket gjennomføres
 • Klubb- og konsertstøtteordningen for jazzklubber – som tidligere ble fordelt ved landets jazzsentre og Norsk jazzforum – er nå overført til Kulturrådet. Du finner søknadsskjema og retningslinjer på: http://www.kulturrad.no/fagomrader/musikk/arrangorstotte/
 • Tilskudd til jazzfestivaler ble strøket fra jazzsenterets budsjett i 2008 og ren festivalstøtte er det fortsatt Norsk kulturråd som fordeler. Men festivalene kan likevel søke jazzsenteret på spesielle prosjekter som går inn under ad hoc støtte / produksjons- og aktivitetsstøtte eller ped.utviklingsarbeid. Se nedenfor.
 • Tilskudd til pedagogiske tiltak. Frist: Søknad må sendes minst 1 måned før tiltaket starter. Søknad må inneholde plan for tiltaket med tilhørende budsjett/finansieringsplan.

Ad hoc støtte, fra og med 27.03.17 kalt Produksjons- og aktivitetsstøtte, kan søkes om hele året (se egne regler nedenfor)

Regler og kriterier for Sørnorsk jazzsenters tildeling av produksjons- og aktivitetsstøtte revidert i styremøte 25.11.2019:

Formålet med støtteordningen

Sørnorsk jazzsenters produksjons- og aktivitetsstøtte-ordning er søkbare midler som jazzsenteret årlig setter av for å stimulere og støtte realiseringen av gode prosjekter og aktiviteter på jazzfeltet i regionen. Formålet med støtteordningen er å bidra til økt jazzaktivitet i regi av utøvere og konsertarrangører hjemmehørende i Agder og Vestfold og Telemark fylker, det geografiske området Sørnorsk jazzsenter omfatter.

Generelle forutsetninger for støtte

Sørnorsk jazzsenter fullfinansierer ikke prosjekter, men kan innvilge tilskudd etter vurdering av om mottatte søknader er innenfor reglene, kriteriene og formålet med støtteordningen. Det forutsettes at søker også søker andre relevante lokale, regionale eller nasjonale støtteordninger om støtte til sine prosjekter.

Tilskudd utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og rapport med regnskap foreligger.

Ved behandling av enkeltsøknader vil Sørnorsk jazzsenter ta hensyn til tidligere tildelinger for å tilstrebe en rettferdig fordeling av midlene på lengre sikt.

Det legges til grunn en rimelighetsbetraktning ift. antall tildelinger og totalt årlig søknadsbeløp pr. søker.

1.   Produksjonsstøtte

Hvem kan søke?
Jazzklubber, jazzfestivaler, andre konsertarrangører og musikere som er medlemmer i Norsk jazzforum og har adresse i Sørnorsk jazzsenter-regionen.

Hva kan man søke om?

 • Ekstraordinære konsertproduksjoner.

For at en konsertproduksjon skal betraktes som ekstraordinær, må innholdet, formålet eller selve produksjonen være forskjellig fra vanlige konserter i jazzklubb- /konsertarrangør-regi. Større konsertarrangementsutgifter enn vanlig gir i seg selv ikke grunnlag for å få betegnelsen ekstraordinær konsert i denne sammenheng og gir således ikke grunnlag for innvilgelse av støtte.

2.   Aktivitetsstøtte

Hvem kan søke?
Jazzklubber, musikere og ensembler som er medlemmer i Norsk jazzforum og som har adresse i Sørnorsk jazzsenter-regionen.

Hva kan man søke om?

 • Publikasjoner og lydfestingsprosjekter som har regional interesse og betydning.
 • Reisestøtte / turnéstøtte, inkludert støtte til turnèer i utlandet, for musikere hjemmehørende i regionen, begrenset oppad til kr. 7000,- per turné.
 • Nye aktivitetstiltak, f.eks. oppstart av ny jazzklubb.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • beskrivelse av tiltaket
 • detaljert budsjett
 • oversikt over hvilke musikere som er involvert etc.

For enkeltutøvere/ensembler legges det vekt på at utøvere / ensembler har et personlig uttrykk, og at utøvere/ensemblene vurderes å stå foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Det legges også vekt på kontinuitet og virksomhetsnivå.

Det gis ikke støtte til:

 • Tiltak som mottar annen støtte fra Sørnorsk jazzsenter.
 • Tiltak som allerede er gjennomført.
 • Enkeltstående konserter eller begivenheter som ikke vurderes som ekstraordinære.

Søknadsfrist – behandling av søknader

Søknader om produksjons- og aktivitetsstøtte behandles fortløpende av styret for Sørnorsk jazzsenter, eller av styrets arbeidsutvalg dersom dette av tidsmessige årsaker er hensiktsmessig.
NB! 1. november er siste årlige frist for innsending av søknader til produksjoner og aktiviteter for inneværende kalenderår.

Fra forsiden

Nyheter

JAZZALARM 03. og 04. juni i regi av Grenland Jazzforum nærmer seg!

Sørnorsk jazzsenter (SNJS) setter hvert år av midler til ulike formål. Se Retningslinjer for tilskudd fra Sørnorsk jazzsenter nederst på denne siden. I tillegg har Norsk jazzforum (Njf) en rekke tilskuddsordninger hvorav noen berører de samme formål som Sørnorsk jazzsenter støtter. Men det er ikke noe i veien for at man kan motta støtte både fra Njf og […]

Nyheter

Terrassejazz i regi av Dølen Konsertserie på Evje nærmer seg!

Sørnorsk jazzsenter (SNJS) setter hvert år av midler til ulike formål. Se Retningslinjer for tilskudd fra Sørnorsk jazzsenter nederst på denne siden. I tillegg har Norsk jazzforum (Njf) en rekke tilskuddsordninger hvorav noen berører de samme formål som Sørnorsk jazzsenter støtter. Men det er ikke noe i veien for at man kan motta støtte både fra Njf og […]