Retningslinjer for Ad hoc-støtteordningen

Formålet med støtteordningen
Sørnorsk jazzsenters ad hoc-støtteordning er søkbare midler som jazzsenteret årlig setter av for å stimulere og støtte realiseringen av gode prosjekter og aktiviteter for jazzfeltet i regionen. Formålet med støtteordningen er å bidra til økt aktivitet i regi av utøvere og konsertarrangører hjemmehørende i Agder og Vestfold og Telemark fylker, det geografiske området Sørnorsk jazzsenter omfatter.

Generelle forutsetninger for støtte
Sørnorsk jazzsenter fullfinansierer ikke prosjekter, men kan innvilge tilskudd etter vurdering av om mottatte søknader er innenfor reglene, kriteriene og formålet med støtteordningen. Det forutsettes at søker også søker andre relevante lokale, regionale eller nasjonale støtteordninger om støtte til sine prosjekter.

Tilskudd utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og rapport med regnskap foreligger.

Ved behandling av enkeltsøknader vil Sørnorsk jazzsenter ta hensyn til tidligere tildelinger for å tilstrebe en rettferdig fordeling av midlene på lengre sikt. Det legges til grunn en rimelighetsbetraktning i forhold til antall tildelinger og totalt årlig tildelingsbeløp pr. søker.

Hvem kan søke?
Jazzklubber, jazzfestivaler, andre konsertarrangører og musikere som er medlemmer i Norsk jazzforum og har adresse i Sørnorsk jazzsenter-regionen. Elever fra regionen som går på jazzlinjer på folkehøgskoler, kan også søke støtteordningen.

For enkeltutøvere/ensembler legges det vekt på at utøvere / ensembler har et personlig uttrykk, og at utøvere/ensemblene vurderes å stå foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Det legges også vekt på kontinuitet og virksomhetsnivå.

Fra og med 2024 settes det av 100 000 kr av budsjettet på ordningen til fordeling til klubbstøtte etter nærmere definerte kriterier. Beløpsstørrelsen vurderes årlig.

Hva kan man søke om?

  • Ekstraordinære konsertproduksjoner: For at en konsertproduksjon skal betraktes som ekstraordinær, må innholdet, formålet eller selve produksjonen være forskjellig fra vanlige konserter i jazzklubb- /konsertarrangør-regi. Større konsertarrangementsutgifter enn vanlig gir i seg selv ikke grunnlag for å få betegnelsen ekstraordinær konsert i denne sammenheng og gir således ikke grunnlag for innvilgelse av støtte.
  • Publikasjoner og lydfestingsprosjekter som har regional interesse og betydning.
  • Reisestøtte / turnéstøtte, inkludert støtte til turnéer i utlandet, for musikere hjemmehørende i regionen, begrenset oppad til kr. 7000,- per turné.
  • Nye aktivitetstiltak, f.eks. oppstart av ny jazzklubb.

Krav til søknaden

Søknad leveres på eget søknadsskjema, se under. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltaket, samt budsjett. Det er markert i skjemaet hva som er obligatorisk å fylle ut.

Det gis ikke støtte til:

  • Tiltak som mottar annen støtte fra Sørnorsk jazzsenter
  • Tiltak som allerede er gjennomført
  • Enkeltstående konserter eller begivenheter som ikke vurderes som ekstraordinære

Søknadsfrister og behandling av søknader

Det må søkes minimum en måned før tiltaket gjennomføres, til følgende søknadsfrister:

  • Musikere, klubber, storband, pedagogiske tiltak m.fl: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november
  • Festivaler: 1. mars – en årlig søknadsfrist

Fra forsiden

Nyheter

1. mars er festivalenes søknadsfrist

Gjør som Punkt-festivalen, og søk ad hoc-midler! Sørnorsk jazzsenter setter hvert år av midler til ulike formål gjennom vår egen ad hoc- støtteordning. Det er innført søknadsfrister på Ad hoc-støtten, og festivalene har én årlig søknadsfrist: 1. mars. Nå nærmer vi oss årets  frist, og det må søkes minimum en måned før tiltaket gjennomføres. Det er […]

Nyheter

COPAGDER: ACT24 – Action, Culture, Technology

14.-15.mars er det klart for kultur- og bærekraftsymposiet COPAGDER: ACT24 i regi av Arena for Bærekraft, Musikkontoret SØRF, Agder Kunstsenter, Sørnorsk Filmsenter, Scenekunst Sør, Norsk Forfattersentrum Sørlandet, Bølgen Bærekraftsenter, Hovedorganisasjonen Virke, NOKU (Norsk Kulturforum), NKA (Norske Kulturarrangører), Kristiansand Kommune, Ravnedalen Live og oss i Sørnorsk jazzsenter. Vi inviterer og utfordrer På COPAGDER: ACT24 presenterer vi […]