Nyheter

Oppdatering: Korona-situasjonen

Sørnorsk jazzsenter følger situasjonen rundt korona-utbruddet tett. 

Vi støtter arbeidet som gjøres nasjonalt av Norsk Jazzforum, Creo og andre nasjonale og regionale organisasjoner i kulturfeltet for å finne løsninger for tapte inntekter for frilansere og økonomiske og praktiske utforinger for konsertarrangører og andre berørte aktører.

Vi anbefaler arrangører og musikere å følge med på Norsk Jazzforum sine sider for løpende oppdateringer og relevant informasjon.

Vi anbefaler også å gjøre seg kjent med fortløpende oppdateringer fra nasjonale organisasjoner:
Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset: kulturradet.no/korona
Her er Creos samlede oversikt over krisetiltak: creokultur.no/nyheter/samlet-oversikt-over-alle-krisetiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset/

Situasjonen rammer vårt felt svært hardt og situasjonen er dramatisk. Vi ser at dette får alvorlige økonomiske konsekvenser for både utøvere, arrangører og tilhørende bransje. Det er viktig at vi står sammen, er solidariske og forsøker å finne løsninger som begrenser inntektstapet for alle parter.

Fra Norsk jazzforums informasjonsside om Korona-situasjonen Oppdatert 8. mai:

Norsk jazzforum følger situasjonen rundt koronaviruset tett, og er i løpende dialog med nettverket av kulturorganisasjoner og fagforeninger om tiltak. Norsk jazzforum sender ut regelmessige eposter for å holde medlemmene oppdatert på utviklingen. Har du som medlem ikke mottatt epost, ta kontakt med oss.

Smitteveileder for arrangører
Norske konsertarrangører har nå utarbeidet en smittevernveileder for konserter og arrangementer.

Vilkår for offentlige arrangementer
Samfunnet åpnes nå gradvis hver 14. dag. Den 30. april offentliggjorde Kulturdepartementet at det fra 7. mai åpnes opp for offentlige arrangementer med inntil 50 personer. Vilkårene er minst 1 meters avstand mellom personene, og at en ansvarlig arrangør er tilstede og passer på at regler overholdes. Myndighetene følger situasjonen nøye og vil åpne samfunnet gradvis hver fjortende dag. Det vurderes å åpne opp for arrangementer med inntil 200 personer fra 15. juni. Forbudet mot store arrangementer med over 500 deltakere gjelder fortsatt fram til 1. september. For arrangementer med mellom 200 og 500 personer er det ingen avklaring.

Lov med øving
Helsedirektoratet godkjente 22. april Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Med to meters avstand og maks 30 sammen, kan band, orkestre og alle andre musikklag igjen få spille sammen. Les mer i veilederen her.

Kompensasjonsordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende
Arbeids- og sosialdepartementet har kommet med en midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten. Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger. Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai. Les mer på NAVs nettsider.
Creo har mottatt mange henvendelser angående kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. De har her laget en forenklet oversikt hvor de prøver å gi svar på noen av de spørsmålene som har kommet inn.

Kombinasjonsinntekt
Hvordan skal du med kombinasjonsinntekt forholde deg til de forskjellige trygdeytelsene? Creo forsøker å skape klarhet i de forskjellige ordningene her. Det er mye usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen angående hvilke offentlige hjelpetiltak som gjelder for hvem. NAV-systemet kan vanligvis være forvirrende for enhver bruker, og kanskje spesielt for de som har kombinasjonsinntekter. Med kombinasjonsinntekter menes at en har både lønnsinntekter, fra ansettelse eller frilansoppdrag, samtidig som man også har inntekt fra næringsdrift, skriver Creo.

Creo forklarer her forskjellen på frilansere og selvstendig næringsdrivende i folketrygdrettslig forstand

Kompensasjonsordning for arrangører 
Regjeringen har satt av 1 milliard kroner i en kompensasjonsordning for arrangører i kulturfeltet, frivilligheten og idretten som følge av virusutbruddet må avlyse, stenge eller utsette arrangementer. Kompensasjonsordningene vil gjelde for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 5. mars og til og med 30. april 2020, og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene. Ordningene avsluttes når råd fra myndighetene om stengning av arrangementer faller bort. 
Ordningene forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Arrangører som var registrert i Frivilligregisteret  før 5. mars 2020 søker hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Arrangører registrert i Enhetsregisteret før 5. mars 2020 søker hos KulturrådetDe åpner for søknader på sine nettsider 14. april, med søknadsfrist 21. april. 

Inngåelse av nye kontrakter
Det er i disse dager vanskelig for arrangører å avgjøre hvordan man skal håndtere programmering av fremtidige konserter, og det er vanskelig å inngå nye avtaler slik som situasjonene er nå. Creo har kommet med en veiledning for inngåelse av nye kontrakter i en koronaverden, og har utformet forslag til avlysningsklausul. Slik Norsk jazzforum leser Creos kontrakstforslag er punkt 1 noe evt arrangører kan ta utgangspunkt i, men det er da avgjørende at en eventuell tilskuddsgiver muliggjør bruk av tilskudd til utbetaling av honorarer, særlig fordi billettinntektene ved en avlysning uteblir. Det er et bredt spekter av konsertarrangører, fra store profesjonelle til små frivillige, og det vil være ulike hensyn man må ta. Norsk jazzforum er også i dialog med Norske Konsertarrangører om veiledende kontrakt, og kommer tilbake til dette så fort vi har mer informasjon.

Kulturrådets ordninger
Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under korona-pandemien. Nå er både retningslinjer og søknadsskjema klare, med første søknadsfrist 5. mai. Ordningen er tverrgående, og skal stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Både kunstnere, produsenter, kuratorer, arrangører og arenaer, lag og organisasjoner kan søke. Ordningen omfatter også kulturvernprosjekter som dokumenterer og formidler situasjonen i kultursektoren under denne krisen. Retningslinjer og veiledning for ordningen finner du her.

Spørsmål og svar fra Kulturrådet
Kulturrådet kom i påskeuken med oppdatert informasjon vedrørende tilskudd til arrangementer som nå har blitt/blir avlyst pga pandemien. Dette gjelder tilskudd gitt til arrangementer til og med 30.juni. Se Kulturrådets side med spørsmål og svar om ordningen.

Annen informasjon fra Creo
Creo som er Norges største kunstnerorganisasjon, jobber kontinuerlig for gode og effektive ordninger som kan hjelpe feltet i denne situasjonen. Her på denne siden har Creo samlet informasjon og svar på spørsmål om permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjonsordninger og krisepakker.

Andre aktuelle lenker til Creo:
– Omsorgspenger når barnehage og skole er stengt
– Angstlindring og selvisolasjon, en veiledning
– «Koronavett-regler», noen råd for god mental helse
– Mental helse og Korona
Creo skriver her om krisepakken Stortinget la fram 16. mars.
Creo ber nå Regjeringen om flere viktige tiltak for bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel 
Creo sin vurdering av rettigheter i forbindelse med avlyste oppdrag.
– Midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, nødvendige avklaringer

Ekstraordinære midler i FFUK
FFUK har opprettet en ekstraordinær tilskuddsordning for å kompensere for tapte honorar som konsekvens av avlyste arrangement. Det kan søkes om inntil kr 3000 per avlyste engasjement, og totalt inntil kr 30 000. Søknadsfristen for første runde var onsdag 1. april kl. 13.00. Les mer om denne ordningen her.

Norsk jazzforums ad hoc-tilskudd
Medlemmer av Norsk jazzforum som allerede har fått ad hoc-tilskudd til konsert, turneer eller prosjekter, vil ikke få krav om tilbakebetaling om disse blir avlyst på grunn av korona-situasjonen.
Det er mulig for musikermedlemmer å søke ad hoc-ordningen om midler som kompensasjon for avlyste konserter i forbindelse med koronaviruset. Det søkes på vanlig måte i søknadsportalen. I søknaden fører man opp det opprinnelige budsjettet og beskrivelse av turneen, men det må også redegjøres for hvordan den økonomiske situasjonen endret seg som følge av avlysningen. Utover dette gjelder vanlige retningslinjer for ad hoc også ved slike søknader. Mer informasjon om denne ordningen her.

Andre tilskuddsordninger:
Music Norway melder at de som følge av utbruddet av koronaviruset, vil justere praksis i retningslinjene for sine tilskuddsordninger.
Kulturtanken melder at samtlige fylkeskommuner har bekreftet at det for avlyste DKS-turneer vil utbetales honorar til utøvere i henhold til inngåtte avtaler.
Gramo fremskynder 2020-utbetalingen.
– FFUK forvalter donasjoner til utøvere
Creos vederlagsfond vil ikke kreve tilbake midler.
(er det andre ordninger med tiltak som vi ikke har nevnt her, tips oss gjerne)

Strømming av konserter og TONO
TONO har her laget en guide for direktesending av musikk på nett.

Kartlegging av ringvirkninger
Musikkindustriens næringsråd (MIR), som Norsk jazzforum er en del av, setter opp en undersøkelse i samarbeid med BI:CCI for å kartlegge ringvirkningene i musikkfeltet. Denne vil vi distribuere til Norsk jazzforums medlemmer når den er klar, forhåpentligvis om ikke så lenge. Medlemmene i MIR var samlet til ekstraordinært Rådsmøte fredag 20. mars for å oppsummere krisen og legge en felles plan for arbeidet fremover. 
Norsk musikkråd har sendt ut en egen kartlegging til frivilligheten.

I mediene:
– Musikkfestivalene trygler om avklaring: – Desperat situasjon
Ballade følger koronakrisen for musikkfeltet her
Musikkultur følger koronakrisen for musikkfeltet her
Klassekampen følger koronakrisen for kulturfeltet her
Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving.
Jurist i Creo forklarer i denne artikkelen hvilke rettigheter frilansere har når epidemien rammer jobben.

Andre aktuelle lenker:
– Kulturtanken godtar utbetaling av honorar for avlyste DKS-oppdrag ut skoleåret
Folkehelseinstituttets råd knyttet til koronasmitte ved store arrangementer.
Annen informasjon og kontaktinfo fra Folkehelseinstituttet.
Norske Konsertarrangører oppdaterer informasjon her.
Info og råd om god risikovurdering og planlegging fra DSB.

 

 

 

Fra forsiden

Nyheter

Plateanmeldelse: Egil Kapstad Live at Molde Jazz

Sørnorsk jazzsenter følger situasjonen rundt korona-utbruddet tett.  Vi støtter arbeidet som gjøres nasjonalt av Norsk Jazzforum, Creo og andre nasjonale og regionale organisasjoner i kulturfeltet for å finne løsninger for tapte inntekter for frilansere og økonomiske og praktiske utforinger for konsertarrangører og andre berørte aktører. Vi anbefaler arrangører og musikere å følge med på Norsk Jazzforum sine sider […]