Tilskudd til å delta på kompetansehevingstiltak

Tildelingskriterier for tilskudd til å delta på kompetansehevingstiltak

1. Målsetting

Målsettingen for tilskuddsordningen er at satsningsvillige artister, arrangører og øvrige bransjeaktører i Agderfylkene og Telemark skal få mer kompetanse og utvide sitt nettverk, og slik utvikle seg til å bli profesjonelle og bærekraftige virksomheter i musikkbransjen regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
2. Hva kan det gis tilskudd til

 • Tilskuddet kan gå til å dekke reise, overnatting og deltageravgift i forbindelse med bransjetreff/ seminarer og øvrige kompetansehevingstiltak.
 • Aktiviteten må finne sted i etterkant av at søknad sendes inn og innen 5 måneder etter søknadsfrist (fristen søknaden ble sendt innen).
 • Tiltakene kan finne sted både i Norge og i utlandet.
 • Lønnsmidler dekkes ikke.
 • Det gis ikke tilskudd til forretningsreiser eller reiser som hovedsaklig har et forretningspreg.
 • Tilskudd til privatundervisning og opplæring for utøvere prioriteres ikke.
 • Maks 50 % av de totale utgiftene for reisen/tiltaket kan dekkes gjennom ordningen.

3. Tilskuddets art

Tilskuddet gis som støtte.

4. Hvem kan det gis tilskudd til

Tilskudd kan gis til musikkrelaterte bedrifter/virksomheter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.

5. Hvem kan det ikke gis tilskudd til

 • Deltagere i Komp Karriere, da de uansett vil få avsatt egne midler til denne type aktivitet.
 • Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig driftstilskudd fra egen post på de kommunale eller fylkeskommunale kulturbudsjettene kan ordinært ikke søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen.
 • Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter.
 • Barnehager og skoler.

6. Søknadsfrister

Søknadsfrister er 1. februar, 1.april, 1. juni, 1. oktober og 1. desember.

7. Krav til søknaden

Gjeldende søknadsskjema skal benyttes. Alle obligatoriske felter på skjemaet skal fylles ut.

8. Saksbehandling

 • Ordningen administreres av Sørf på vegne av Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. Søknadene behandles av Sørnorsk kompetansenettverks arbeidsutvalg som består av én representant for hver av organisasjonene Sørf, Telemarkfestivalen og Sørnorsk jazzsenter
 • I vurderingen av søknadene prioriteres tiltak som er i tråd med målsettingen for ordningen. Profesjonelle, såvel som semiprofesjonelle virksomheter som har som mål å bli profesjonelle, vil prioriteres.
 • Støtten utbetales i etterkant av gjennomført reise/tiltak, etter at Sørnorsk jazzsenter har mottatt rapport for deltagelse. Rapport må inneholde en evaluering/beskrivelse av hva man har fått ut av tiltaket, samt kopi av bilag for utgifter.
 • Det gis kun tilskudd til å dekke utgifter som er satt opp i søknaden, innenfor rammene av søknadens budsjettposter, og innenfor rammene for tilskuddsbeløp slik det fremkommer av tilsagnsbrev fra tildelingsutvalget.

9. Krav til mottager av tilskudd

 • Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler kontaktes umiddelbart.
 • Rapport (se punkt 8) skal leveres saksbehandler senest innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført. Dersom rapporten ikke leveres innen denne fristen trekkes tilsagnet tilbake, og vil ikke bli utbetalt.
 • Dersom det viser seg at tilskuddet ikke er benyttet i samsvar med forutsetningene, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt.
 • Særlige betingelser knyttet til tilskuddet skal innfris uten unødig opphold.

Personvernerklæring og søknadsskjema

Før du avgir personopplysninger over internett må du samtykke i en personvernerklæring.
Du finner den her.
Ved å klikke på følgende link samtykker du i personvernerklæringen, og kommer inn på søknadsskjemaet:

Ja, jeg samtykker i personvernerklæringen. Ta meg til søknadsskjema.
Ta meg til rapportskjema

 

Fra forsiden