Tilskudd til å arrangere kurs/seminarer

Retningslinjer for tilskudd til å arrangere kurs og seminarer

 1. Målsettinger

Målet med tilskuddsordningen er å heve kompetansen på feltet rytmisk musikk i regionen og bidra til at flere aktører skal kunne ha musikken som levebrød. Vi ønsker også å bidra til å skape møteplasser og nettverk mellom ulike aktører, og med dette stimulere talentene som finnes i de ulike delene av regionen.

2. Hva det kan gis tilskudd til

Det gis tilskudd til å arrangere kurs, seminarer og workshops for målgruppen ambisiøse amatører/semiprofesjonelle samt profesjonelle aktører innen feltet rytmisk musikk. Tiltaket må finne sted i Aust-Agder, Vest-Agder eller Telemark. Tilskuddet kan gis til enkeltkurs så vel som kursserier. Tilskuddet gis som støtte.

3. Hva det ikke gis tilskudd til

 1. Dekning av underskudd ved allerede gjennomførte tiltak
 2. Ordinær drift
 3. Lukkede arrangementer
 4. Interne kurs

4. Hvem det kan gis tilskudd til

 1. Det gis primært tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
 2. Det kan også gis tilskudd til tilsvarende aktører uten tilhold i regionen når disse er ansvarlig for tiltak som skapes og gjennomføres med eller for lokale aktører.

5. Hvem det ikke gis tilskudd til

 1. Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter.
 2. Barnehager og skoler.

6. Søknadsfrister

Det er løpende søknadsfrist, men søknad skal leveres før tiltaket er igangsatt eller gjennomført.

7. Krav til søknaden

 1. Prosjektplan må drøftes med et av sentrene i Sørnorsk kompetansenettverk (Sørnorsk jazzsenter, Telemarkfestivalen eller Sørf) i forkant av at søknaden sendes inn.
 2. Gjeldende søknadsskjema skal benyttes. Alle obligatoriske felter på skjemaet skal fylles ut.
 3. Følgende må legges ved søknaden:
  – en beskrivelse av tiltaket det søkes om støtte til, og plan for gjennomføringen.
  – et budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansieringen.

8. Saksbehandling

 1. Ordningen administreres av Sørf på vegne av Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. Søknadene behandles av Sørnorsk kompetansenettverks arbeidsutvalg som består av én representant for hver av organisasjonene Sørf, Telemarkfestivalen og Sørnorsk jazzsenter.
 2. Innvilget tilskudd utbetales innen tre uker etter at vedtak er fattet. Arbeidsutvalget kan vedta at utbetalingen skjer i rater, eller sette andre rimelige betingelser for utbetaling av tilskudd.

9. Krav til mottaker av tilskudd

 1. Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler kontaktes umiddelbart.
 2. I alt skriftlig promomateriell skal det fremkomme at aktiviteten er støttet av Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk, og alle tre sentrenes (Sørf, Telemarkfestivalen og Sørnorsk jazzsenters) logoer skal presenteres i tråd med nettverkets mal for logopresentasjon.
 3. Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt.
 4. Dokumentasjon på gjennomføringen og regnskap som viser bruken av tilskuddet skal leveres saksbehandler innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført. Dersom dette ikke leveres innen fristen kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt.
 5. Særlige betingelser knyttet til tilskuddet skal innfris uten unødig


Personvernerklæring og søknadsskjema

Før du avgir personopplysninger over internett må du samtykke i en personvernerklæring.
Du finner den her.

Ved å klikke på følgende link samtykker du i personvernerklæringen, og kommer inn på søknadsskjemaet:

Ja, jeg samtykker i personvernerklæringen.  Ta meg til søknadsskjema!

Fra forsiden