Sørnorsk jazzsenter er regionalt formidlings- og kompetansesenter for jazz i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Tilskuddsordninger

Sørnorsk Jazzsenter (SNJS) setter hvert år av midler til ulike formål. Se Retningslinjer for tilskudd fra Sørnorsk jazzsenter nederst på denne siden.
I tillegg har Norsk jazzforum (Njf) en rekke tilskuddsordninger hvorav noen berører de samme formål som Sørnorsk Jazzsenter støtter. Men det er ikke noe i veien for at man kan motta støtte både fra Njf og Snjs. Det finnes også flere andre tilskuddsordninger som musikere, ensembler, arrangører m.fl. kan søke på. Nedenfor følger en oversikt over ulike tilskuddsorninger med søknadsfrister, samt Sørnorsk jazzsenters regler for tildeling av Ad hoc-støtte.

NORSK JAZZFORUMS TILSKUDDSORDNINGER:
Medlemmer av Norsk jazzforum (musikere, storband og konsertarrangører) kan søke om toppfinansiering til ulike prosjekter gjennom ad hoc-tilskuddsordningen. Jazzforum forvalter også Frifond-midler til prosjekter som involverer og/eller er rettet mot aldergruppen 13-26 år.

Søk om ad hoc støtte og Frifond her: Søknadsportal

I tillegg tildeler Norsk jazzforum musiker- og bandstipend til våre ordinære/profesjonelle musikermedlemmer som utlyses hver høst med søknadsfrist i begynnelsen av oktober.

Musiker- og bandstipend har normalt søknadsfrist i begynnelsen av oktober hvert år, og et eget søknadsskjema må fylles ut. Dette skjemaet offentliggjøres i forbindelse med utlysningen.
Mer informasjon om Norsk jazzforums tilskuddsordninger finner du her.

Søknadskalender
Nedenfor har vi samlet oversikt over søknadsfrister for ulike tilskuddsordninger.
Er det noen som mangler i oversikten, så tips oss gjerne.

Fond for lyd og bilde Markedsføring av fonogrammer løpende søknadsbehandling
Fond for lyd og bilde Prosjekttilskudd 1. februar og 1. september
Fond for utøvende kunstnere · Reise- og etterutdanningsstipend
· Innspilling av fonogram
· Prosjektstøtte
· Kurs- og seminarvirksomhet (arrangering)
15. mars
Fond for utøvende kunstnere · Reisestøtte
· Orkester-og korpsstipend
· Stønad
Se FFUKs nettside
Komp Opplæring innen rytmisk musikk 15. desember
MIC UDs støtte til kulturutveksling med land i sør 1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
MIC UDs reisestøtte 1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
Musikkutstyrsordingen Fremførings- og øvingsutstyr 1. mars, 1. september
Norsk jazzforum Ad hoc-tilskudd, toppfinansiering løpende saksbehandling
Norsk kulturråd Kunstløftet (barn og unge) 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember
Norsk kulturråd Arrangørstøtteordningen 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
Norsk kulturråd Musikkensembler 1. juni
Norsk kulturråd Bestillingsverk musikk 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember
Norsk kulturråd Musikerordningen 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember
Norsk kulturråd Fonograminnspillinger 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember
Norsk kulturråd Andre musikktiltak, prosjekter 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember
Norsk kulturråd Musikkfestivaler 1. september
Norsk kulturråd Innkjøpsordningen for musikk løpende søknadsbehandling
Norsk Musikkfond Komponistenes vederlagsfond 1. februar
Statens kunstnerstipend arbeidsstipend, garantiinntekt 15. oktober

Retningslinjer for tilskudd fra Sørnorsk Jazzsenter:

  • Søknadsfrist: Minimum en måned før tiltaket gjennomføres
  • Klubb og konsertstøtte ordningen for jazzklubber – som tidligere ble fordelt ved landets jazzsentre og Norsk Jazzforum – er nå overført til Kulturrådet. Du finner søknadsskjema og retningslinjer på: http://www.kulturrad.no/fagomrader/musikk/arrangorstotte/
  • Tilskudd til jazzfestivaler ble strøket fra jazzsenterets budsjett i 2008 og ren festivalstøtte er det fortsatt Norsk kulturråd som fordeler. Men festivalene kan likevel søke jazzsenteret på spesielle prosjekter som går inn under ad hoc støtte eller ped.utviklingsarbeid. Se nedenfor.
  • Tilskudd til pedagogiske tiltak. Frist: søknad må sendes minst 1 måned før tiltaket starter. Søknad må inneholde plan for tiltaket med tilhørende budsjett/finansieringsplan.

Ad hoc støtte – kan søkes om hele året (se egne regler nedenfor)

Regler for tildeling av Ad-hoc støtte. Vedtatt i styremøte 25.01.2010 og revidert i styremøte 26.11.2012:

1. Hvem kan søke?
Klubber, konsertarrangører, enkeltpersoner og ensembler som er medlemmer i NJF, og som har adresse i regionen.

2. Hva kan man søke om?
– Ekstraordinære konserter i regi av medlemsarrangører/klubber
/enkeltmedlemmer.
– Publikasjoner og lydfestingsprosjekter som har regional interesse og betydning.
– Nye aktivitetstiltak f.eks. oppstart av ny jazzklubb.
– Reisestøtte / turnéstøtte, inkludert støtte til turnèer i utlandet, for musikere
hjemmehørende i regionen, begrenset oppad til kr. 7000,- per turné.

3. Det gis ikke støtte til:
– Prosjekter som mottar annen støtte fra SNJS
– Tiltak som allerede er gjennomført
– Enkeltstående konserter eller begivenheter som ikke vurderes som
ekstraordinære.

Søknaden skal inneholde:
– detaljert budsjett
– beskrivelse av prosjektet
– oversikt over hvilke musikere som er involvert etc.
– deltagere i, eventuelt arrangør av prosjektet må være medlem av Norsk
jazzforum.

4. For enkeltutøvere/ensembler legges det vekt på at utøvere / ensembler har et personlig uttrykk, og at utøvere/ensemblene vurderes å stå foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Det legges også vekt på kontinuitet og virksomhetsnivå.

Ved behandling av enkeltsøknader vil Sørnorsk jazzsenter ta hensyn til tidligere tildelinger for å tilstrebe en rettferdig fordeling av midlene på lengre sikt.
I forbindelse med opprettelsen av Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk må søknader om støtte til seminarer og kurs som fremmer interessen for jazz (og rytmisk musikk) i regionen, stiles til kompetansenettverket.

5. Søknader om ad-hoc støtte behandles fortløpende av styret for Sørnorsk jazzsenter, eller av styrets arbeidsutvalg dersom dette av tidsmessige årsaker er hensiktsmessig

Tilskuddet utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og rapport med regnskap foreligger.

 

 

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode