Sørnorsk jazzsenter er regionalt formidlings- og kompetansesenter for jazz i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Styret

Årsmøtet 2017:
Styret i Sørnorsk jazzsenter innkaller styret og stiftere til årsmøte i stiftelsen Sørnorsk jazzsenter  MANDAG 27. mars 2017 kl. 19:30 – 21:00

Nb! Årsmøtet avvikles SOM EGET MØTE etter SØRNORSK JAZZSENTERS styremøte samme dag og sted
Sted: Arendal kultur- og rådhus, 2. etg., rom 252

I henhold til Sørnorsk jazzsenters vedtekter, kan styret også invitere medlemsklubber, band, festivaler og musikere til årsmøtet og gi disse tale- og forslagsrett.
Sørnorsk jazzsenter vil med dette gjerne invitere representanter for, eller medlemmer av, disse gruppene til å delta på årsmøtet. Denne invitasjonen går også til varamedlemmene i Sørnorsk jazzsenters styre.

Saker til behandling:

Sak 01:      Styrets årsmelding, årsberetning til regnskapet og revidert regnskap for  2016.

Sak 02:     Arbeidsbudsjett 2017 vedtatt i styremøte 3/2016 med justeringer som legges
frem for behandling i styremøtet 01/2017 27.03.17

Sak 03:     Valg av nytt styre.

Deler av styret med vararepresentanter er, i henhold til vedtektene, på valg for perioden 2017 – 2019. Valgkomiteen legger frem forslag til nytt styre med faste representanter og vararepresentanter – se vedlegg

Sak 04:     Konstituering av nytt styre.
Valg av leder, nestleder og et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder og 2 faste styrerepresentanter.
Valg av turnéutvalg. Turnéutvalget skal bestå av 4 personer utgått fra styret + daglig leder og har til oppgave å velge ut hvilke band/artister som fra 2019 skal tilbys turnéer i SNJSs regi. Utvalget skal bestå av både arrangør-representanter og musiker-representanter og skal ha representanter fra alle tre fylkene i regionen.

Styret ønsker på årsmøtet også å informere om planlagte aktiviteter i Sørnorsk jazzsenter framover og å få innspill og informasjon fra medlemmene. Vi håper at møtet også gir anledning til nyttig informasjonsutveksling og innspill som kan bidra til å videreføre samarbeid og kontakt innenfor jazzmiljøet i Sørnorsk-regionen.

./. Valgkomiteens forslag til nytt styre. Vedlegg 3; Sørnorsk Jazzsenter – valg 2017; valgkomitéens innstilling

Vi ber om at eventuelle forfall fra styremedlemmer meldes Sørnorsk jazzsenter så snart som mulig på e-post: post@sornorskjazzsenter.no . Samtidig ønsker vi gjerne tilbakemelding fra stiftere som vil delta på årsmøtet. 

Årsmelding, årsberetning til regnskapet, regnskap 2016, arbeidsbudsjett 2017 samt valgkomitéens innstilling blir tilsendt styret og stifterne per epost ca. en uke før årsmøtet.
Årsmelding, årsberetning til regnskapet og regnskap 2016, samt arbeidsbudsjett 2017 skal styrebehandles i styremøte umiddelbart i forkant av årsmøtet.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen styret i Sørnorsk Jazzsenter v/

Hans G. Rosendahl,                                                                    Jørn Harald Størkson,
Styreleder                                                                                                 Daglig leder

——————————————————————————————————————-

Årsmelding og Regnskap 2015 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 11.04.2016.
Årsmelding og regnskap 2015 for Sørnorsk jazzsenter:
Årsmelding og Regnskap 2015 for stiftelsen Sørnorsk Jazzsenter
Prosjektregnskap 2015 pr. 26.05.16 med korrigert prosjektregnskap for Sørnorsk Ungdomsstorband

Styret etter årsmøtet 11.04.2016:
Leder:
Hans Rosendahl                  Fri repr./Arendal Big Band
Styremedlemmer:
Hilde Hefte                           Musiker Vest-Agder
Frank Kvarstein                   Arendal Jazzklubb
Oddvar Sæther                    For Aust-Agder musikkråd
Tone Larsen Brekke            Lyngør Jazzklubb
Thor Kristian Rasmussen   Flekkefjord Jazzklubb
Jan Rune Pedersen            Mandal Jazzklubb (nestleder)
Elfrid Flogstad                    Grenland Jazzforum
Per Johan Nordvik              Bø Jazzklubb
Linnea Dale                        Skiensjazzdraget

Varamedlemmer:
1. vara:             Inger Haugan Aasland         Aust-Agder musikkråd
2. vara:             Jan Eriksen                          Mandal Jazzklubb
3. vara:             Renate Thauland                 Kristiansand Jazzvesen
4. vara:             Kjell Stundal                         Telemark kulturnettverk

Styrets arbeidsutvalg 2016 – 2017:
Hans Rosendahl        – styreleder
Jan Rune Pedersen  – nestleder
Hilde Hefte                 – styremedlem
Per Johan Nordvik    – styremedlem

Turnéutvalget frem til årsmøtet 2017:
Elfrid Flogstad (arrangør-representant Telemark)
Thor Kristian Rasmussen (arrangør-representant Vest-Agder)
Hilde Hefte (musiker-representant)
Frank Kvarstein (arrangør-representant Aust-Agder).
I tillegg er daglig leder Jørn Størkson medlem av turnéutvalget.

—————————————————————————————————————————

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode