Sørnorsk jazzsenter er regionalt formidlings- og kompetansesenter for jazz i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Om Sørnorsk jazzsenter

Sørnorsk Jazzsenter (SNJS) stiftet i 1998, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz med Agderfylkene og Telemark som geografisk arbeidsområde.Sørnorsk Jazzsenter har som formål å formidle jazz og beslektede musikkformer primært i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne typen musikk på Sørlandet.Senteret tilrettelegger for formidling av jazz på et høyt kunstnerisk nivå til et bredt publikum gjennom turné- og konsertvirksomhet.Stimulering til konsertproduksjon lokalt, styrking av det profesjonelle utøvermiljøet på Sørlandet, undervisning for fritidsmusikklivet, støtte- og service til regionens arrangører og utøvere, informasjonsvirksomhet samt rådgivende virksomhet er viktige arbeidsfelt.

Sørnorsk jazzsenter mottar økonomisk støtte fra:  
Logosamling 2016                                              

SØRNORSK JAZZSENTERS VEDTEKTER
SNJS vedtekter med endringer fra 08.04.2013 godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet

STRATEGI- OG VIRKSOMHETSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2015 – 2018
Vedtatt på styremøte 15.09.2014 og gjort gjeldende fra og med 01.01.2015:
Strategi- og handlingsplan for Sørnorsk jazzsenter 2015 – 2018

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 FOR STIFTELSEN SØRNORSK JAZZSENTER
Årsmelding og Regnskap 2015 for stiftelsen Sørnorsk Jazzsenter
Prosjektregnskap 2015 pr. 26.05.16 med korrigert prosjektregnskap for Sørnorsk Ungdomsstorband

Årsmøtet 2017:
Styret i Sørnorsk jazzsenter innkaller styret og stiftere til årsmøte i stiftelsen Sørnorsk jazzsenter  MANDAG 27. mars 2017 kl. 19:30 – 21:00

Nb! Årsmøtet avvikles SOM EGET MØTE etter SØRNORSK JAZZSENTERS styremøte samme dag og sted
Sted: Arendal kultur- og rådhus, 2. etg., rom 252

I henhold til Sørnorsk jazzsenters vedtekter, kan styret også invitere medlemsklubber, band, festivaler og musikere til årsmøtet og gi disse tale- og forslagsrett.
Sørnorsk jazzsenter vil med dette gjerne invitere representanter for, eller medlemmer av, disse gruppene til å delta på årsmøtet. Denne invitasjonen går også til varamedlemmene i Sørnorsk jazzsenters styre.

Saker til behandling:

Sak 01:      Styrets årsmelding, årsberetning til regnskapet og revidert regnskap for  2016.

Sak 02:     Arbeidsbudsjett 2017 vedtatt i styremøte 3/2016 med justeringer som legges
frem for behandling i styremøtet 01/2017 27.03.17

Sak 03:     Valg av nytt styre.

Deler av styret med vararepresentanter er, i henhold til vedtektene, på valg for perioden 2017 – 2019. Valgkomiteen legger frem forslag til nytt styre med faste representanter og vararepresentanter – se vedlegg

Sak 04:     Konstituering av nytt styre.
Valg av leder, nestleder og et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder og 2 faste styrerepresentanter.
Valg av turnéutvalg. Turnéutvalget skal bestå av 4 personer utgått fra styret + daglig leder og har til oppgave å velge ut hvilke band/artister som fra 2019 skal tilbys turnéer i SNJSs regi. Utvalget skal bestå av både arrangør-representanter og musiker-representanter og skal ha representanter fra alle tre fylkene i regionen.

Styret ønsker på årsmøtet også å informere om planlagte aktiviteter i Sørnorsk jazzsenter framover og å få innspill og informasjon fra medlemmene. Vi håper at møtet også gir anledning til nyttig informasjonsutveksling og innspill som kan bidra til å videreføre samarbeid og kontakt innenfor jazzmiljøet i Sørnorsk-regionen.

./. Valgkomiteens forslag til nytt styre. Vedlegg 3; Sørnorsk Jazzsenter – valg 2017; valgkomitéens innstilling

Vi ber om at eventuelle forfall fra styremedlemmer meldes Sørnorsk jazzsenter så snart som mulig på e-post: post@sornorskjazzsenter.no . Samtidig ønsker vi gjerne tilbakemelding fra stiftere som vil delta på årsmøtet. 

Årsmelding, årsberetning til regnskapet, regnskap 2016, arbeidsbudsjett 2017 samt valgkomitéens innstilling blir tilsendt styret og stifterne per epost ca. en uke før årsmøtet.
Årsmelding, årsberetning til regnskapet og regnskap 2016, samt arbeidsbudsjett 2017 skal styrebehandles i styremøte umiddelbart i forkant av årsmøtet.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen styret i Sørnorsk Jazzsenter v/

Hans G. Rosendahl,                                                                    Jørn Harald Størkson,
Styreleder                                                                                                 Daglig leder

——————————————————————————————————————-

 

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode